ვიმეგობროთ facebook - ზე

Slide 1 jFlow Plus

biznesis jgufi warmogidgenT qarTuli enisa da maTematikis olimpiadebs

Slide 2 jFlow Plus

olimpiadebi tardeba yvela raionsa da TviTmmarTvel qalaqSi

Slide 3 jFlow Plus

registracia grZeldeba 31 maisamde

2014 წელს ბიზნესის ჯგუფის ოლიმპიადა არ ტარდება

ოლიმპიადის დაჯილდოების შესახებ

ოლიმპიადის შედეგები და დაჯილდოების შესახებ

შედეგების გამოქვეყნების შესახებ

Cveni proeqtebi
BG Generation BG Wise