ვიმეგობროთ facebook - ზე

Slide 1 jFlow Plus

bi ji menejmenti warmogidgenT maTematikur konkurss

Slide 2 jFlow Plus

konkursi tardeba yvela raionsa da TviTmmarTvel qalaqSi

Slide 3 jFlow Plus

registracia grZeldeba 16 oqtombramde

დამატებითი ტურის შედეგები

გამარჯვებულების გამოვლენა

საბოლოო შედეგების შესახებ

მათემატიკური კონკურსის სწორი პასუხები და ამოხსნის გზები

Cveni proeqtebi
BG Generation BG Wise