ვიმეგობროთ facebook - ზე

Slide 1 jFlow Plus

bi ji menejmenti warmogidgenT maTematikur konkurss

Slide 2 jFlow Plus

konkursi tardeba yvela raionsa da TviTmmarTvel qalaqSi

Slide 3 jFlow Plus

registracia grZeldeba 16 oqtombramde

მათემატიკური კონკურსის სწორი პასუხები და ამოხსნის გზები

მათემატიკური კონკურსი 18 ოქტომბერს ჩატარდა

სანიმუშო ამოცანები მათემატიკური კონკურსისათვის

კონკურსი მათემატიკაში - 18 ოქტომბერს გაიმართება

Cveni proeqtebi
BG Generation BG Wise