ვიმეგობროთ facebook - ზე

Slide 1 jFlow Plus

biznesis jgufi warmogidgenT qarTuli enisa da maTematikis olimpiadebs

Slide 2 jFlow Plus

olimpiadebi tardeba yvela raionsa da TviTmmarTvel qalaqSi

Slide 3 jFlow Plus

registracia grZeldeba 31 maisamde

ოლიმპიადის დაჯილდოების შესახებ

ოლიმპიადის შედეგები და დაჯილდოების შესახებ

შედეგების გამოქვეყნების შესახებ

მათემატიკის ფინალური ტურის ტესტები და მათი გასწორების პრინციპი

Cveni proeqtebi
BG Generation BG Wise